Logga in

Integritetspolicy

1 Allmänt

Denna integritetspolicy gäller för The Great Collective AB (”Bolaget”) som tillhandahåller tjänster inom försäkring och försäkringsdistribution via webb eller app under varumärket Insurely (”Tjänsten”). Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Med dataskyddslagstiftning menas både svensk och europeisk lagstiftning. Om du har några frågor kring hur vi arbetar med integritet så hittar du våra kontaktuppgifter finner du längst ned i denna policy.

Din integritet är väldigt viktig för oss. Vi gör alltid vårt yttersta för att skydda dina uppgifter och hantera din information försiktigt samt lägger stora resurser på IT-säkerhet.

2 Vilka uppgifter behandlar Bolaget om dig?

Informationen vi samlar in om dig beror på vad du väljer att göra i Tjänsten.

Allmän information

Allmän information samlas in för att identifiera dig som befintlig eller potentiell användare, för att ge dig bättre service genom våra kommunikationskanaler, för att kommunicera med dig och för att hantera olika typer av förfrågningar.

Allmän information

Till att börja med samlar vi in och behandlar vissa grundläggande personuppgifter om dig i samband med att du skapar ditt konto i Tjänsten:

 • E-postadress

 • Fullständigt namn

 • Personnummer

 • Tidpunkt för accepterade användarvillkor

 • Medgivande till datainhämtning

När du använder ytterligare funktionalitet i tjänsten som att automatiskt hämta försäkringsinformation, behandlar vi andra personuppgifter om dig som kommer från dina försäkringar:

 • Telefonnummer

 • Information om hushållet

 • Information om dina försäkringar så som:

  • Försäkringsnamn

  • Försäkringsnummer

  • Försäkringsbolag

  • Förfallodatum

  • Försäkringspremie

  • Försäkringsbelopp

  • Information om försäkrat objekt så som bilnummer eller adress

  • Betalsätt

  • Annan relaterad information om dina försäkringar

För att kunna förbättra din försäkringsöversikt och din upplevelse av tjänsten behandlar vi också uppgifter som:

 • Folkbokföringsadress

 • Boendeyta

 • Boendeform

 • Registrerade fordon

För att kunna ge dig rådgivning, behandlar vi, efter att du tillhandahållit oss denna information:

 • Uppgifter om familjesituation och civilstånd

 • Uppgifter om vilka saker du äger eller hyr

 • Annan information du tillhandahåller oss

Bolaget samlar även in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg i syfte att kontinuerligt förbättra tjänsten. Detta kan vara till exempel i syfte att övervaka vilka funktioner användare använder mest.

3 Varför behandlar Bolaget dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?

Bolaget behandlar dina personuppgifter för flera olika syften.

Det viktigaste för oss är att kunna leverera en tjänst med full funktionalitet och att administrera kundförhållandet med dig. För detta ändamål behandlar vi dels uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med att du skapar ett konto hos oss samt uppgifter som samlas genom din användning av tjänsten. Den lagliga grunden för denna behandling är fullgörande av avtal i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) artikel 6.1 b.

Vi behandlar också de uppgifter som du ger oss tillgång till genom hämtningen av din försäkringsinformation hos dina respektive försäkringsbolag. Vilken information vi får tillgång är beroende av vilka försäkringar du har vid den tiden du väljer att hämta din försäkringsdata samt vilka av dessa du väljer att hämta. Även denna behandling är också nödvändig för oss i syfte att kunna fullgöra avtalet med dig.

Tjänsten bygger på att vi får tillgång till all relevant data som rör dina försäkringar. Vi är medvetna om att detta kan komma att omfatta också sådana personuppgifter som klassificeras som känsliga i dataskyddsförordningens mening.

Känslig data som vi får tillgång till kan till exempel utgöras av en rabatt på din försäkringspremie som du erhållit genom medlemskap i fackförbund. För att behandla och lagra sådan data behöver vi ditt explicita medgivande enligt GDPR artikel 9.1 a.

Medgivandet för att hantera känslig data inhämtas separat och kan återkallas när som helst. Om du återkallar ditt medgivande har vi inte längre någon laglig grund att behandla uppgifterna och kommer då att radera dina uppgifter utan dröjsmål.

Dina personuppgifter kan även användas till att utveckla och anpassa tjänsten och dess funktionaliteter, så att vi kan skapa en ännu bättre upplevelse för våra användare.

Uppgifterna kan dessutom utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. Den rättsliga grunden för denna behandling är EU:s Dataskyddsförordning artikel 6.1 f, då vi efter en avvägning av våra och dina intressen har funnit att den beskrivna behandlingen inte kränker dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Vid köp av försäkring via oss är vi ålagda enligt gällande lagstiftning att spara data om den information vi har gett till dig, dina personuppgifter samt information om din nya försäkring en längre tid. Vi sparar denna data även om du tagit bort ditt konto.

4 Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som du har konto hos oss för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med punkt 3.

Vi sparar även loggar som skapas vid inhämtningen av data (där det kan förekomma personuppgifter) under tre månader, detta för att kunna felsöka i de fall en användare stöter på problem.

Vi raderar sedan denna data efter tre månader, oavsett kontostatus. Bolaget kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Bolaget rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vid köp av försäkring via oss är vi ålagda enligt gällande lagstiftning att spara data om den information vi har gett till dig, dina personuppgifter samt om din nya försäkring en längre tid. Vi sparar denna data även om du tagit bort ditt konto.

5 Automatiska beslut och profilering

Vi tar vissa beslut per automatik baserat på dina personuppgifter. Dessa beslut har ingen mänsklig påverkan.

Inom marknadsföring av olika produkter och delar av tjänsten, använder vi profilering för att ge dig den information som vi tror är mest relevant för dig. Men syftet är också att undvika att du får information du inte vill ha.

6 Tredje Parter

Om du väljer att köpa en försäkring via vår tjänst så lämnar vi dina uppgifter till det försäkringsbolag som du köper försäkring hos i syfte att de ska kunna teckna försäkringen med dig.

Personuppgifter genom vilka det går att identifiera användare, samt även information om att användaren har en relation med Bolaget, kommer därmed att lämnas ut till försäkringsbolaget, om du aktivt väljer att gå vidare och godkänner detta i samband med köp av vald försäkring.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Bolagets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Bolaget kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Bolagets räkning, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer i Bolagets annonsnätverk, i syfte i att effektivisera och förbättra bolagets verksamhet.

Det är dock alltid Bolaget som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt. Den information Bolaget lämnar ut till annonsörer i Bolagets annonsnätverk lämnas endast ut i marknadsföringssyfte.

När du använder tjänsten genom en tredje part, så kan vi komma att dela statistik och information till den samarbetspartnern, till exempel antal försäkringar och totalkostnad.

Vi överför inga personuppgifter till länder utanför EU/EES.

7 Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om just dig. Du har också rätt att erhålla ett utdrag av personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till rättning, radering och begränsning

Du har när som helst rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och kompletterade. I vissa fall har du också rätt att få dina uppgifter raderade eller begära att behandlingen begränsas. Notera dock att viss information är nödvändig för att kunna uppfylla de ändamål som har definierats i denna Policy och som vidare kan krävas enligt lag. Till följd av detta kan du inte få sådana personuppgifter raderade.

Rätt att invända

Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslutet skulle få juridisk effekt på dig eller ge liknande effekt.

Du har alltid rätt att invända mot behandling av skäl som hänför sig till din specifika situation, inbegripet sådan profilering som sker på grund av vårt berättigade intresse enligt dataskyddsförordningens paragraf 6.1 f. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandlingen kommer vi genast att upphöra med behandlingen för detta ändamål.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, vilket betyder att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag.

Vänligen skicka ovan nämnda förfrågningar till oss via info@insurely.se.

Om du är missnöjd med sättet som vi hanterar dina personuppgifter på har du rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är behörig tillsynsmyndighet Datainspektionen. Du finner deras kontaktuppgifter via denna länk.

8 Cookies m.m.

Bolagets Tjänster på Bolagets webbsida och i appen använder cookies och andra tekniker (hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt. Cookies används för att Bolaget ska kunna föra besöksstatistik och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare. Bolaget samlar även in, analyserar och samkör information om användarens preferenser, beteenden, behov och livsstil för de syften som framgår av punkten 3. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan Bolaget tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt. Mer information om Bolagets användning av cookies framgår av följande länk.

9 Ändring av policyn

Bolaget kan komma att göra ändringar i denna policy. Om vi gör ändringar kommer du att informeras om detta nästa gång du besöker hemsidan eller appen.

10 Kontaktinformation m.m.

Tveka inte att kontakta Bolaget om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter, som framgår av punkten 5 ovan.

Våra kontaktuppgifter är:

The Great Collective AB

Org.nr 559103-5646

Tegnérgatan 8,

113 58 Stockholm

E-mail: info@insurely.se