Användarvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då The Great Collective AB org. nr 559103-5646, c/o Grau Design Agency, Nytorgsgatan 17a, 116 22 Stockholm, e-mail: info@insurely.se, (”Bolaget”) tillhandahåller privatekonomiska försäkringstjänster under varumärket Insurely via webb och mobil (”Tjänsten”).

1.2 Tjänsten syftar till att samla konsumenternas uppgifter och information om sakförsäkring som konsumenten tecknat med olika försäkringsbolag. Vidare syftar Tjänsten till att skapa överblick över försäkringsskyddet, kostnader och annan relaterad information. Tjänsten syftar också till att underlätta för konsumenten att kunna byta, säga upp eller teckna ny försäkring genom att förmedla sakförsäkringar. Fler tjänster kan komma att tillkomma under Bolagets erbjudande.

1.3 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller är i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.4 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren.

2. Tjänsten

2.1 Vid användning av Tjänsten har du möjlighet att ge Bolaget tillgång till dina inloggningsuppgifter hos tredje part såsom försäkringsbolag och andra tjänsteleverantörer (”Externa inloggningsuppgifter”). Bolaget kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register. Genom att skapa ett konto hos bolaget godkänner och uppdrar du åt Bolaget att för din räkning använda dina Externa inloggningsuppgifter för att ladda ner och hantera information från dessa externa användarkonton samt att dessa tredje parter lämnar ut information till Bolaget (”Informationen”) för användning i Tjänsten i enlighet med dessa Villkor. För att tjänsten ska fungera tillfredställande, kan Informationen komma att omfatta personuppgifter, vilka behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy: insurely.se/integritet

2.2 Du ansvarar själv för att du har rätt att använda Externa inloggningsuppgifter och Informationen i Tjänsten. Du ansvarar även för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst.

2.3 Flertalet försäkringsbolag vi kopplar upp oss till för att inhämta din försäkringsdata kräver ett godkännande av användarvillkor, integritetspolicy och liknande. Då detta är en förutsättning för att tjänsten ska fungera, ger du bolaget fullmakt att å dina vägnar godkänna dessa tredje parts användarvillkor å din räkning. Detta är endast applicerbart när du uppdrar Bolaget att inhämta din personliga data genom en assisterad inloggning som beskriven under 2.1. Vidare betyder detta att du i förekommande fall blir bunden av dessa villkor personligen. Bolaget tar inget ansvar för innehållet eller förekomsten av dessa användarvillkor.

2.4 Användning av Tjänsten är kostnadsfri. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma.

2.5 Bolaget kan komma att rikta erbjudanden till dig från våra samarbetspartners, dvs försäkringsbolagen. Vi gillar dessutom heller inte spam och syftar inte till att utsätta dig för det. Om du trots detta inte längre önskar att få riktade erbjudanden kan du skriftligen anmäla detta till Bolaget.

3. Tillåten användning

3.1 Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Bolaget. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Bolaget. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

3.2 Du ansvarar för och garanterar härmed att:

(i) Informationen som du laddar upp eller lägger in i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

(ii) Du har rätt att förfoga över Externa inloggningsuppgifter och Informationen samt har inhämtat erforderliga samtycken i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Bolaget ska ha rätt att tillhandahålla dig Tjänsten.

4. Avtalsbrott och ansvar

4.1 Bolaget har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Bolaget eller tredje man skada.

4.2 Bolaget har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Bolaget kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Bolaget kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

4.3 Bolaget ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsten eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje man eller Bolagets samarbetspartners. Bolaget ersätter ej kostnader, varken direkta eller indirekta, som uppkommit i samband med användande av tjänsten.

5. Force Majeure

Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

6. Ändring av villkor

Bolaget har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Bolaget skall med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Bolaget innan de ändrade Villkoren träder ikraft.

7. Avsluta konto

Du kan närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten eller genom att kontakta Bolaget på annat sätt. Bolaget kommer då att radera samtliga Externa Inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig, dock med undantag av sådana uppgifter som Bolaget enligt lag måste spara och arkivera.

8. Synpunkter på Tjänsten

Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt.

Synpunkter skall i första hand framföras direkt till: E-post: info@insurely.se skriv ”Synpunkter” i ämnesfältet.

Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som är en opartisk instans som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär.

KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ
Box 242 23
104 51 Stockholm
Telefon: +46 8 24 30 85

Det går också att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
Box 174
101 23 Stockholm

9. Övrigt

9.1 Bolaget har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Bolaget rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

9.2 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.